Brandveiligheid

 

WAT WIJ DOEN

Brandveiligheid en brandpreventie

Advies voor en over brandveiligheid.

Evenementenveiligheid

Advies voor en tijdens evenementen.

Referenties

Een overzicht van onze projecten

LB Fire Saftey Consultant – Brandveiligheid

LB FIRE SAFETY CONSULTANT kan de onderstaande diensten op het gebied van brandveiligheid voor u uitvoeren:

 • Uitvoeren inspectie brandveiligheid in uw gebouw, om te controleren of alle vereiste brandveiligheidsmaatregelen aanwezig zijn en of deze goed functioneren en goed worden onderhouden.
 • Het verlenen van advies brandveiligheid en het uitvoeren van een bouwplantoetsing om te beoordelen of het bouwplan voldoet aan de brandveiligheidseisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), incl. het opstellen van de tekeningen.
 • Het opstellen van een gebruiksmelding brandveilig gebruik, inclusief het opstellen van alle vereiste documenten zoals, tekeningen en een op maat gemaakt brandveiligheidsconcept.
 • Het opstellen van een integraal plan brandveiligheid (IPB), conform het model IBB van het CCV.
 • Detachering, LB Fire Safety Consultant kan brandveiligheidsexperts leveren voor projecten of voor tijdelijke ondersteuning van u organisatie.
 • Het uitvoeren van verscherpt toezicht brandveiligheid tijdens de (ver)bouwfase van het project, inclusief de oplevering van het project.
 • Het uitvoeren van verschillende berekeningen brandveiligheid, zoals:
  –  Brandoverslagberekening.
  –  Opvang- en doorstroomcapaciteitsberekeningen van de vluchtroutes.
  –  Het bepalen van de maximale grote van het brandcompartiment, met toepassing van      de NEN 6060 of NEN 6079.
  –  CFD-brandsimulaties om het gedrag van branden en rookverspreiding te analyseren.

Inspectie brandveiligheid

 Het brandveiligheidsniveau van een gebouw wordt bepaald door vier type brandveiligheidsmaatregelen, namelijk de BIO+ H maatregelen, dat zijn:

 1. Bouwkundig: Brand- en rookklasse toegepaste constructiematerialen,          bezwijken bouwconstructie bij brand, (sub)brandcompartimentering en        capaciteit vluchtroutes.
 2. Installatietechnisch: Brandmeld- ontruimingsalarminstallaties,                      brandblusmiddelen, automatische brandblusinstallatie,                                    vluchtrouteaanduiding, noodverlichting, rook- en                                                warmteafvoersystemen.
 3. Organisatorisch/Gebruik: Gebruik, beheer en onderhoud aanwezige          brandveiligheidsinstallaties, training ontruimingsplan door de BHV-               organisatie en het naleven van de brandveiligheidsvoorschriften, zoals           vrijhouden vluchtroutes.
 4. Hulpverlening: Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het gebouw              voor de hulpverleningsdiensten, zoals toegangswegen, opstelplaatsen          voor brandweerwagens en de bereikbaarheid van                                              bluswatervoorzieningen.

De samenhang en effectiviteit van BIO+ H brandveiligheidsmaatregelen bepalen samen het algemene niveau van brandveiligheid van een gebouw.

Voornoemde BIO+H brandveiligheidsmaatregelen dienen te voldoen aan het rechtens verkregen niveau met als bodemniveau het bestaande bouwniveau (hoofdstuk 3 en 6) van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

LB Fire Safety Consultant kan in u gebouwen een inspectie brandveiligheid uitvoeren om te controleren of alle vereiste BIO+H brandveiligheidsmaatregelen in het gebouw aanwezig zijn en of deze nog goed functioneren en worden onderhouden. 

De BIO+H brandveiligheidsmaatregelen dienen te voldoen aan het rechtens verkregen niveau (bouwvergunningsniveau), met als bodemniveau het bestaande bouwniveau (hoofdstuk 3 en 6) van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

De geconstateerde brandpreventieve gebreken worden per onderdeel in hoofdlijnen verwerkt in een rapportage. Daarnaast wordt elk geconstateerd brandpreventief gebrek per gebrekenkaart gerapporteerd (inclusief foto’s) met daarin omschreven, de strijdigheid met het Bbl of het rechtens verkregen niveau en hoe het gebrek zo efficiënt mogelijk kan worden hersteld.

De gebrekenkaart wordt voorzien van categorieën B = Bouwkundig, I = Installatietechnisch, O = Organisatorisch/gebruik en H = Hulpverlening.

Op de bouwkundige plattegronden wordt per bouwlaag de plaats van het geconstateerde brandpreventieve gebrek aangegeven en voorzien van een nummer welke correspondeert met het nummer van de gebrekenkaart.

Mochten er tijdens de inspectie brandgevaarlijke situaties worden geconstateerd, dan worden er direct “tijdelijke” compenserende maatregelen voorgeschreven.

Advies brandveiligheid en bouwplantoetsing Bbl

Indien u voor een bouwplan een omgevingsvergunning bouwen gaat indienen bij het bevoegd gezag, dan dient het bouwplan te voldoen aan de brandveiligheidseisen (nieuw- of verbouwniveau) van het Bbl.

LB Fire Safety Consultant maakt voor het bouwplan een brandveiligheidsconcept op maat. In het brandveiligheidsconcept worden de conform het Bbl vereiste brandveiligheidsmaatregelen (bouwkundig, installatietechnisch, organisatorisch/gebruik en hulpverlening) omschreven.

Voornoemde brandveiligheidsmaatregelen worden op de bouwkundige tekening aangegeven.

Zo bent u ervan verzekerd dat uw bouwplan voor het onderdeel brandveiligheid niet wordt afgewezen.

Gebruiksmelding brandveilig gebruik

Een gebruiksmelding is verplicht bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur of een woonfunctie voor zorg. Voor een niet-woonfunctie is een gebruiksmelding alleen verplicht als het totaal aantal personen in het bouwwerk groter is dan het aantal personen genoemd in tabel 6.6 (artikel 6.6 Bbl). De verplichting geldt voor structurele, maar ook voor incidentele gevallen.

In een gebouw (of deel van een gebouw) met meerdere gebruiksfuncties moeten de personen bij elkaar worden opgeteld..

Vervolgens bepaalt de gebruiksfunctie met het laagste aangewezen aantal aanwezige personen of er een gebruiksmelding gedaan moet worden of niet. De gebruiksmelding moet u minstens 4 weken voor het in gebruik nemen van een gebouw bij de gemeente indienen. Het is verboden het gebouw in gebruik te nemen zonder als u dit niet heeft gedaan.

Meer informatie over de gebruiksmelding kunt u in hoofdstuk 6 van het Bbl vinden en via deze link https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/gebruiken-bouwwerk/gebruiksmelding-bbl/

LB Fire Safety Consultant kan voor u het gehele gebruiksmeldingsproces verzorgen door het opstellen van de juiste documenten en tekeningen.

 

Opstellen integraal plan brandveiligheid (IPB), conform het model IBB van het CCV

Met het model IBB blijft de integrale brandveiligheid van het bouwwerk gedurende zijn gehele bestaan gewaarborgd. Het model maakt de kwaliteit van het werk van alle betrokken partijen (gebruiker, bevoegd gezag, architect en aannemer) aantoonbaar. Veel certificatie- en inspectieschema’s geven een oordeel over 1 of enkele brandbeveiligingsvoorzieningen, of over de toestand van een bouwwerk op een bepaald moment.

Binnen het model IBB kun je certificatie en inspectie gebruiken om de kwaliteit te waarborgen, zeker voor kritieke brandbeveiligingsmaatregelen. Indien noodzakelijk, kunt u de maatregelen tussentijds aanpassen.

Meer informatie over het opstellen van een IPB, conform het IBB-model van het CCV is via deze link te raadplegen.

https://hetccv.nl/keurmerken/brandbeveiliging/model-integrale-brandveiligheid-bouwwerken/

LB Fire Safety Consultant kan voor u een op maat gemaakt IPB incl. de benodigde documenten en tekeningen opstellen en bespreken met het bevoegd gezag.

Detachering

Alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van brandveiligheid, zoals het toetsen van de aanvragen, omgevingsvergunning bouwen, toetsen gebruiksmelding brandveilig gebruik. Het toetsen van aanvragen, evenementenvergunning, kunnen door LB Fire Safety Consultant op afstand of bij u op locatie worden uitgevoerd.

Verscherpt toezicht brandveiligheid tijdens de (ver)bouwface inclusief oplevering

Als onafhankelijk adviseur brandveiligheid worden we door verschillende vastgoedeigenaren ingehuurd om tijdens de (ver)bouwfase tot en met de oplevering, steekproefsgewijs te controleren, of alle vereiste brandveiligheidsmaatregelen (bouwkundig, installatietechnisch, organisatorisch/gebruik en hulpverlening) conform de eisen worden aangebracht en functioneren.

Neem met ons contact op om te informeren wat de mogelijkheden voor u zijn.

Berekeningen Brandveiligheid

LB Fire Safety Consultant kan voor u onderstaande berekeningen brandveiligheid uitvoeren.

Opvang- en doorstroomcapaciteitsberekening vluchtroutes.

Het waarborgen van voldoende opvang- en doorstroomcapaciteit voor vluchtroutes is van cruciaal belang voor de veiligheid van personen in een gebouw, in geval van een noodsituatie, zoals brand of een andere bedreiging.

Als het aantal vluchtroutes en de uitvoering ervan niet voldoende zijn, dan kan dat leiden tot ernstige risico’s voor degenen die het gebouw moeten verlaten.

LB Fire Safety Consultant kan door het opstellen van een opvang- en doorstroomcapaciteitsberekening beoordelen:

 1. Of het aantal vluchtroutes en de uitvoering ervan, voldoende zijn, om het gebouw door het gewenste maximale aantal personen, veilig te laten gebruiken.
 2. Of dat er maatregelen dienen te worden genomen, zodat het bedreigde subbrandcompartiment en het gehele gebouw, op tijd door alle aanwezige                  personen, veilig kan worden verlaten.

Brandoverslagberekening conform  NEN 6088

Brandoverslag betekent uitbreiding van brand via de buitenlucht naar een ander brandcompartiment van het gebouw of naar een naast gelegen gebouw.

Om vooraf een afweging te maken of een brandoverslagonderzoek noodzakelijk is, kunnen de volgende vuistregels worden gehanteerd:

 1. Indien de gebouwafstand < 5 meter (spiegel symmetrisch 2,5 meter) is, dan dienen de gevels (incl. openingen), brandwerend uitgevoerd te worden.
 2. Bij een gebouwafstand > 5 meter en < 15 meter (spiegel symmetrisch 2,5 en 7,5 meter) dient het brandoverslagrisico beoordeeld te worden volgens de          bepalingsmethode uit NEN 6068. Uit de bepalingsmethode volgt of brandwerende voorzieningen noodzakelijk zijn.
 3. Bij een gebouwafstand > 15 meter (spiegel symmetrisch > 7,5 meter) is een brandoverslagonderzoek niet noodzakelijk. Door de aanwezig afstand wordt        het brandoverslagrisico voldoende beperkt. Brandwerende voorzieningen zijn niet noodzakelijk.

LB Fire Safety Consultant kan voor u een brandoverslagberekening uitvoeren om te bepalen of er brandoverslagrisico’s aanwezig zijn tussen brandcompartimenten onderling of naar aangrenzende bebouwing.

Bepalen brandcompartiment volgens NEN 6060 of NEN 6079

Het doel van brandcompartimentering is de ongehinderde uitbreiding van een brand te beperken tot het perceel, het gebouw of een gedeelte daarvan. Het Bbl stelt in artikel 4.51 per gebruiksfunctie eisen aan de maximale omvang van een brandcompartiment, zodat een eventuele brand beheersbaar blijft.

Wanneer de brand binnen het brandcompartiment blijft, draagt dit bij aan de veiligheid van personen in andere gedeelten van het gebouw of naastgelegen gebouwen.  Een brandcompartiment mag om zijn functie van brandbegrenzer goed te kunnen vervullen niet te groot zijn.

Ook kan het zinvol zijn ruimten met een bijzonder brandrisico in een afzonderlijk brandcompartiment op te nemen.

Onder bepaalde omstandigheden kan het toch mogelijk zijn een groter brandcompartiment te realiseren met een beroep op gelijkwaardigheid.

 

De basiseis regelt dat de omvang van een brandcompartiment niet groter mag zijn dan de in tabel 4.49 van het Bbl genoemde gebruiksoppervlakte.

Het brandcompartiment mag groter zijn dan de in de tabel genoemde oppervlakte als deze oppervlakte in samenhang met andere factoren, bepaald volgens NEN 6060 of NEN 6079, voorziet in eenzelfde brandveiligheid.

NEN 6060 geeft een aantal maatregelpakketten waarmee grote brandcompartimenten gelijkwaardige veiligheid hebben vergeleken met de standaard brandcompartimentering.

NEN 6079 geeft een probabilistische rekenmethode waarmee voor een groot brandcompartiment deze gelijkwaardigheid kan worden berekend.

Bij toepassing van de bepalingsmethode uit NEN 6060 en NEN 6079 gelden alle voorwaarden en beperkingen uit deze normen. Zo worden beperkingen gesteld aan de aanwezigheid (stapelen) van andere compartimenten op het grote brandcompartiment.

Ook zijn de normen niet van toepassing voor alle gebruiksfuncties.

Het volledige bouwwerk moet voldoen aan deze normen en niet alleen het grote brandcompartiment. Ook geldt bij toepassing van deze normen in de gebruiksfase een toezicht arrangement (zie hoofdstuk 6 van het Bbl).

LB Fire Safety Consultant kan met de bepalingsmethode uit NEN 6060 en NEN 6079 bepalen wat de maximale gebruiksoppervlakte van de brandcompartimentering kan worden, incl. de daaruit voortvloeide maatregelen.

CFD-Brandsimulaties

CFD staat voor Computational Fluid Dynamics. Brandsimulaties met CFD worden vaak gebruikt om het gedrag te onderzoeken van branden en rookverspreiding in gebouwen of andere omgevingen te analyseren. Dit kan helpen bij het ontwerpen van veiligere gebouwen, het verbeteren van brandbeveiligingsmaatregelen en het optimaliseren van evacuatieprocedures.

CFD kan worden gebruikt om de effectiviteit van verschillende brandbeveiligingssystemen, zoals sprinklerinstallaties en rookafzuigsystemen, te evalueren. Door middel van simulaties kunnen ontwerpers en ingenieurs verschillende scenario’s analyseren en de meest effectieve strategieën bepalen om branduitbreiding en rookverspreiding te beheersen.

CFD kan worden gebruikt om de evacuatiepatronen en tijden in gebouwen te modelleren en te analyseren. Hierdoor kunnen ontwerpers en veiligheidsdeskundigen evacuatieplannen optimaliseren en potentiële knelpunten identificeren om de veiligheid van de gebouwbewoners te verbeteren.

CFD-brandsimulaties worden doorgaans in het kader van artikel 4.7 van de Omgevingswet als gelijkwaardigheid toegepast.

LB Fire Safety Consultant kan voor u CFD-brandsimulaties laten uitvoeren.