Evenementen- veiligheid

 

WAT WIJ DOEN

Brandveiligheid

Advies voor en over brandveiligheid

Evenementenveiligheid

Advies voor en tijdens evenementen.

Referenties

Een overzicht van onze projecten

Evenementenveiligheid

Via de APV en/of het evenementenbeleid van een gemeente kan over het algemeen worden nagegaan of een activiteit wordt beschouwd als een evenement en welke verdere actie dan wel of niet nodig is.

De komst van de Omgevingswet heeft gevolgen voor de Algemene plaatselijke verordening (APV) en andere verordeningen.

Gemeenten hebben tot begin 2032 de tijd om regels voor evenementen op te nemen in het omgevingsplan. Hier kunnen ze alleen regels opnemen die gaan over op de fysieke leefomgeving.

In het omgevingsplan noemt de gemeente de locaties waar u evenementen met invloed op de omgeving mag organiseren. Op die locaties gelden regels om de overlast van een evenement te beperken. Dit zijn bijvoorbeeld regels over de omvang en het soort evenement en het aantal evenementen per jaar. Als uw evenement niet binnen het omgevingsplan past, heeft u een omgevingsvergunning nodig van uw gemeente.

LB Fire Safety Consultant (voorheen LeoBaumann.nl) is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in het adviseren en controleren van o.a. de brandveiligheid tijdens evenementen.

Wij kunnen o.a. onderstaande werkzaamheden voor uw evenement uitvoeren:

 • Het uitvoeren van een capaciteitsonderzoek van het evenemententerrein of het gebouw waarin het evenement in wordt georganiseerd.
 • Het opstellen van een opvang- en doorstroomcapaciteitsberekening van de vluchtroutes.
 • Het opstellen van een op maat gemaakt brandveiligheidsconcept van het evenement incl. de bijbehorende tekeningen.
 • Het opstellen van de gebruiksmelding brandveilig gebruik voor het evenement, inclusief het opstellen van alle vereiste documenten zoals, tekeningen en op maat gemaakt brandveiligheidsconcept.
 • Het vooraf en/of tijdens het evenement uitvoeren van een controle brandveiligheid om te controleren of alle vereiste brandveiligheidsmaatregelen goed zijn aangebracht en of deze goed functioneren en goed worden onderhouden.

Evenement in een gebouw

Wanneer een evenement wordt georganiseerd in een gebouw, moeten de brandveiligheidseisen voldoen aan eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (bbl).

Wanneer er in een gebouw verschillende typen evenementen worden georganiseerd dan wordt er geadviseerd één gebruiksmelding brandveilig gebruik op te stellen, waarin alle verschillende typen evenementen (bv. dansevenement, congres of braderie) in zijn opgenomen incl. bijbehorende tekeningen en documenten.

LB Fire Safety Consultant maakt voor u per type evenement een brandveiligheidsconcept op maat. In het brandveiligheidsconcept worden de conform het bbl vereiste brandveiligheidsmaatregelen BIO+ H maatregelen (Bouwkundig, Installatietechnisch, Organisatorisch/gebruik en Hulpverlening) omschreven.

Op de bouwkundige plattegronden wordt per type evenement de inrichting van het gebouw incl. de vereiste brandveiligheidsmaatregelen aangegeven.

Voordat de brandveiligheidsconcepten per type evenement worden uitgewerkt wordt, het gebouw waarin de evenementen worden georganiseerd ter plaatse gecontroleerd of het gebouw geschikt is voor het type evenement. En of het gebouw voldoet aan het rechtens verkregen niveau (bouwvergunningsniveau) met als bodemniveau het bestaande bouwniveau (hoofdstuk 3 en 6) van het Besluit bouwwerken leefomgeving (bbl).

Onderstaande BIO+ H maatregelen worden in het gebouw gecontroleerd:

 1. Bouwkundig: Brand- en rookklasse toegepaste                                              constructiematerialen, bezwijken bouwconstructie bij brand,                     (sub)brandcompartimentering en capaciteit vluchtroutes.
 2. Installatietechnisch: Brandmeld- ontruimingsalarminstallaties,                brandblusmiddelen, automatische brandblusinstallatie,                                vluchtrouteaanduiding, noodverlichting, rook- en                                            warmteafvoersystemen.
 3. Organisatorisch/Gebruik: Gebruik, beheer en onderhoud aanwezige      brandveiligheidsinstallaties, training, ontruimingsplan door de BHV-          organisatie en het naleven van de brandveiligheidsvoorschriften, zoals      vrijhouden vluchtroutes.
 4. Hulpverlening: Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het gebouw        voor de hulpverleningsdiensten, zoals toegangswegen, opstelplaatsen      voor brandweerwagens en de bereikbaarheid van                                          bluswatervoorzieningen.

De samenhang en effectiviteit van BIO+ H brandveiligheidsmaatregelen bepalen samen het algemene niveau van brandveiligheid van een gebouw.

De geconstateerde brandpreventieve gebreken worden per onderdeel in hoofdlijnen verwerkt in een rapportage. Daarnaast wordt elk geconstateerd brandpreventief gebrek per gebrekenkaart gerapporteerd (inclusief foto’s) met daarin omschreven, de strijdigheid met het Bbl of het rechtens verkregen niveau en hoe het gebrek zo efficiënt mogelijk kan worden hersteld.

LB Fire Safety Consultant kan voor u het gehele gebruiksmeldingsproces voor uw evenementen verzorgen door het opstellen van de juiste documenten en tekeningen.

Evenement op een overige plaats

Indien een evenement op een overige plaats wordt georganiseerd dan dient er o.a. aan de brandveiligheidseisen van het Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen (Besluit BGBOP) te worden voldaan.

Onder evenementen op overige plaatsen moet men o.a. denken aan evenementen die op een afgebakende locatie wordt georganiseerd, zoals:

 • Openluchtfestivals op een plein of in een natuurgebied.
 • Activiteit in een bijeenkomst-tent.
 • Sportevenementen (o.a. wielerrondes, harddraverij en hardloopwedstrijden).
 • Braderie met kramen.

Indien het een evenement betreft waarvoor geen evenementenvergunning dient te worden aangevraagd, dient er conform artikel 2.1 van het BGBOP een gebruiksmelding brandveiligheid te worden ingediend, indien:

 1. In een verblijfsruimte op die plaats bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen.
 2. In een verblijfsruimte op die plaats verzorging wordt geboden aan:
      – Meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of
      – Meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.
 3. Een verblijfsruimte op die plaats is bestemd voor meer dan 150 personen tegelijk, of
 4. Toepassing is gegeven aan artikel 1.4 in verband met een in hoofdstuk 3 tot en met 5 gegeven voorschrift.

  LB Fire Safety Consultant kan voor u het gehele gebruiksmelding- of vergunningsproces voor u evenementen verzorgen door het opstellen van de juiste documenten en tekeningen.

  Meer informatie over advies, risico’s en veiligheid bij evenementen is te raadplegen in het Nederlands handboek evenementen veiligheid, welk te downloaden is via onderstaande link.

  https://evenementenhandboek.nl