Projecten en referenties

LB Fire Safety Consultant is de afgelopen 25 jaar, door diverse opdrachtgevers ingehuurd op basis van detachering of het projectmatig uitvoeren van de meest voorkomende werkzaamheden op het gebied van brandveiligheid.

1. Referenties onderzoek en                commissielid

2. Referenties projecten                      Rijksvastgoedbedrijf

3. Referenties overige                          opdrachtgevers en projecten

Referentie onderzoek en commissielid

 • Onderzoeker cafébrand nieuwjaarsnacht 2001 (café “De Hemel” te Volendam)

Opdrachtgever Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), uitgeleend via SBOD. De werkzaamheden hadden betrekking op:

 • Het verrichten van onderzoek voor de Commissie Alders naar de gesteldheid en uitvoering van beleidsregels op het gebied van brandveiligheid in 30 Gemeenten.
 • Bevindingen en aanbevelingen zijn aangeboden aan de Tweede Kamer.

https://www.eerstekamer.nl/id/vhyxhwt3jvze/document_extern/w27575ks/f=/w27575ks.pdf

 • Namens BWT Nederland lid van de werkgroep IBB (Integrale Brandveiligheid Bouwwerken)

Namens Bouw en Woningtoezicht Nederland zitting in de werkgroep “Inventarisatie Wet- & regelgeving, vergunningstelsel en bestuurlijke richtlijnen (publiekrechtelijke regelgeving)”, ten behoeve van het beleidsdocument “Integrale Brandveiligheid Bouwwerken” (IPB).

https://hetccv.nl/keurmerken/brandbeveiliging/model-integrale-brandveiligheid-bouwwerken/

 • Lid van de actualisatiecommissie NEN 8020-41 “(brand)veiligheid van tenten”

Referenties projecten rijksvastgoedbedrijf

 • Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie dat verantwoordelijk is voor het beheer en de ontwikkeling van het vastgoed van de Rijksoverheid.

  In de rol van interim-adviseur brandveiligheid heeft LB Fire Safety Consultant (namens het Rijksvastgoedbedrijf), voor het onderdeel brandveiligheid meegewerkt aan diverse PPS-, nieuw- en verbouwprojecten van het Rijksvastgoedbedrijf.

  • Rijksvastgoedbedrijf, Directie Transacties & Projecten

   Ingehuurd als interim senior-adviseur brandveiligheid voor het maandelijks uitvoeren van verscherpt toezicht brandveiligheid, tijdens de verbouwwerkzaamheden in de PI Alphen a/d Rijn.

    •  Rijksvastgoedbedrijf, directie Vastgoedbeheer, locatie Koninklijk Paleis Amsterdam
     De werkzaamheden hadden betrekking op het Koninklijk Paleis Amsterdam en betreffen:
     –  Het uitvoeren van een bouwplantoets om te controleren of                  het paleis voldoet aan het rechtens verkregen niveau, met als              bodemniveau het bestaande bouwniveau van Bouwbesluit 2012.     – Het uitvoeren van inspecties brandveiligheid in het Koninklijk              Paleis Amsterdam (bouwkundig, installatietechnisch en                          gebruik). Overleg met eigenaar en objectmanager.
     –  Opstellen Integraal plan brand- en evenementenveiligheid (IPB).
     –  Het opstellen van de nieuwe gebruiksvergunning brandveilig                gebruik.
     –  Opleveren samen met het bevoegd gezag.
  • Nieuw- en verbouwprojecten Rijksvastgoedbedrijf

  Bouwplantoetsing van nieuw- en verbouw projecten (VO-DO en bestek).

  Het uitvoeren en rapporteren van brandveiligheidsinspecties tijdens de ver- en nieuwbouwfase in verschillende bouwwerken (musea, Ministeries, penitentiaire inrichtingen en kantoorgebouwen). Het betreffen o.a. onderstaande projecten:

  • Rijksmuseum Amsterdam.
  • Scheepsvaartmuseum Amsterdam.
  • Rijksmuseum van Oudheden Leiden.
  • Museum Catharijneconvent Utrecht.
  • Trippenhuis Amsterdam.
  • Rechtbank Amsterdam-Osdorp (De bunker).
  • Rechtbank Alkmaar.
  • Rechtbank Groningen.
  • PI Haaglanden, locatie Scheveningen.
  • United Nations Detention Unit (UNDU) Scheveningen.
  • PI Amsterdam, locatie Havenstraat, Over-Amstel en Tafelberg.
  • PI Haarlem (De koepel).
  • PI Heerhugowaard, locaties Zuyderbos en Amerswiel.
  • PI Veenhuizen.
  • PI Zwaag.
  • RIJ Den Helder (De Doggershoek).

  PPS-Projecten Rijksvastgoedbedrijf

  PPS staat voor Publiek-Private Samenwerking, een samenwerkingsvorm waarbij publieke en private partijen gezamenlijk een project realiseren en exploiteren.

  In de rol van interim-adviseur brandveiligheid heeft LB Fire Safety Consultant namens het Rijksvastgoedbedrijf, voor het onderdeel brandveiligheid meegewerkt aan onderstaande PPS-projecten en o.a. onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:

  • Opstellen van de outputspecificaties die betrekking hebben op brandveiligheid.
  • Het toetsten van de ontwerpen en TIS-rapporten.
  • Uitvoeren controles brandveiligheid tijdens de bouwfase.

   Rijkskantoor Rijnstraat 8

   Verbouwing van het voormalig Ministerie van VROM tot Rijkskantoor Rijnstraat 8 in Den Haag.

   In het pand zijn de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Infrastructuur en Waterstaat gevestigd, naast het hoofdkantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en de Dienst Terugkeer & Vertrek. Zij gebruiken dezelfde entree, basisfaciliteiten, vergaderruimtes en ICT.

   Alle werkplekken zijn multifunctioneel inzetbaar: door het toepassen van flexwerken zijn er 4400 werkplekken voor ruim 6000 medewerkers.

   Consortium Poort Centraal

    Architectenbureau OMA, bouwbedrijf BAM en facilitaire dienstverlener ISS.

    Rijkskantoor De Knoop

    Rijkskantoor De Knoop is een belangrijk project in Utrecht waarbij de voormalige Knoopkazerne wordt omgebouwd tot een modern rijkskantoor.

    Het doel van dit project was om verschillende rijksdiensten onder te brengen in één efficiënt en duurzaam gebouw. Het gebouw werd gerenoveerd en aangepast aan de hedendaagse eisen op het gebied van werkplekken, duurzaamheid en toegankelijkheid.

    Consortium R Creators

     Strukton, Facilicom en Ballast Nedam

     Bezuidenhoutseweg 30 (B30) Den Haag

     Het Rijksvastgoedbedrijf zorgde voor de renovatie en herinrichting van het voormalige gebouw van het ministerie van Economische Zaken. Het monumentale pand uit 1917 is nu een flexibel kantoor voor meerdere organisaties met 450 werkplekken en een publiek gebied.

     De opdracht voor renovatie en exploitatie van het gebouw werd in maart 2014 gegund aan Facilicom (PPS B30).

     In B30 vormen het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) een kenniscentrum voor de Rijksoverheid. Daarnaast is ook de Autoriteit Persoonsgegevens gevestigd in B30

     Consortium B30 – Facilicom

     Penitentiaire Inrichting Zaanstad

     Het Justitieel Complex (JC) Zaanstad biedt plaats aan meer dan 1.000 justitiabelen, waaronder ook gedetineerde psychiatrische patiënten. Voor hen is er speciale zorg in een inpandige kliniek, het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC).

     De inrichting biedt mogelijkheden tot maximale zelfredzaamheid (individuele bewegingsvrijheid) van justitiabelen, ter voorkoming van hospitalisatie en betere voorbereiding op terugkeer in de samenleving.

      

     Consortium P12

      Strukton, Facilicom en Ballast Nedam

      Rechtbank Amsterdam

      De nieuwe rechtbank is bedoeld ter vervanging van het verouderde gerechtsgebouw aan de Parnassusweg in Amsterdam, dat niet meer voldeet aan de moderne eisen en behoeften van justitie.

      De nieuwe rechtbank heeft een oppervlakte 47.250 m2 voor onder andere kantoren, zittingszalen en verhoorkamers. Het gebouw is 10 bouwlagen hoog. Per dag bezoeken 800 tot 1.000 personen de rechtbank en werken er dagelijks 1.000 rechtbankmedewerkers en 200 medewerkers van ketenpartners in het gebouw.

      Consortium NACH (New Amsterdam Court House)

       Macquarie Capital, ABT, DVP en KAAN Architecten, Heijmans en Facilicom.

       Referentie overige opdrachtgevers en projecten van 

       LB Fire Safety Consultant 

       Veiligheidsregio Kennemerland
       Interim seniorenadviseur brandveiligheid voor:

       • Het uitvoeren van een bouwplantoetsen om te controleren of de verschillende gebouwen voldoen aan het rechtens verkregen niveau, met als bodemniveau het bestaande bouwniveau van Bouwbesluit 2012.
       • Het uitvoeren en rapporteren van inspecties (handhaving) brandveilig gebruik in diverse gebouwen gelegen in verschillende gemeenten van de Veiligheidsregio Kennemerland.
       • Het verlenen van ondersteuning aan de junior-controleurs.

        

       Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
       Interim seniorenadviseur brandveiligheid/risicobeheersing:
       – Het uitvoeren van bouwplantoetsen en het adviseren van (complexe)                 brandveiligheidsaspecten voor nieuwbouw en bestaande bouw.
       – Adviseren gelijkwaardige oplossingen, brandveiligheid, beoordelen                    Programma’s van Eisen voor brandveiligheidsinstallaties.
       – Het toetsen en adviseren van evenementenvergunningen (B en C                       categorie).
       – Overige werkzaamheden binnen taakveld, naar behoefte en in overleg met       de opdrachtgever.

       Fletcher Hotels
       In opdracht van Fletcher Hotels worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
       – Het uitvoeren van een bouwplantoets om te controleren of de                             verschillende hotels voldoen aan het rechtens verkregen niveau, met als           bodemniveau het bestaande bouwniveau van Bouwbesluit 2012.
       –  Het uitvoeren en rapporteren van inspecties brandveiligheid (0-meting) in        diverse Fletcher hotels.
       –  Het verlenen van advies bij de herstelwerkzaamheden.
       –  Het verlenen van brandpreventief advies aan de afdeling                                      gebouwbeheer/onderhoud.
       –  Overleg met de eigenaar, gebruiker en het bevoegd gezag.

       HIJ5 Regiepartners in gebouwde omgeving
       De werkzaamheden hadden betrekking op:
       – Het uitvoeren en rapporteren van inspecties brandveiligheid in diverse               hotels, welke zijn gelegen in Londen, Parijs, New York, Glasgow,                           Rotterdam, Amsterdam en Schiphol.

       Fire Control Brandbeveiliging
       Interim seniorenadviseur brandveiligheid/risicobeheersing:
       In opdracht van Fire Control, leveren van brandpreventief advies voor verschillende gebouwen/projecten. De volgende werkzaamheden worden o.a. uitgevoerd:
       – Het uitvoeren van een bouwplantoets om te controleren of de                             verschillende gebouwen voldoen aan het rechtens verkregen niveau, met         als bodemniveau het bestaande bouwniveau van het Bbl.
       –  Het uitvoeren en rapporteren van inspecties brandveilig (quickscan en 0-          meting) van o.a. ROC-scholen gelegen in Hoofddorp, Amsterdam,                       Amstelveen, Almere en Lelystad.
       – Het opstellen van een capaciteitsberekening in een evenementengebouw          in Den Haag.

       Domein Roerende Zaken van het Ministerie van Financiën
       Het leveren van advies(diensten) aan Domeinen Roerende Zaken (DRZ), betreffende organisatorische, bouwkundige en installatietechnische aanpassingen. Dit ten behoeve van de brandveiligheid in het kader van de opslag van goederen met lithiumion energiedragers (accu’s en batterijen) op de locaties Bleiswijk en Hoogeveen.

       • Doordat de PGS-37 nog geen rechtskracht had, werd met toepassing van de circulaire risicobeheersing lithiumion energiedragers (gepubliceerd op 01-07-2021 in de Staatscourant), de opslagmogelijkheden besproken en bepaald. De circulaire is vooruitlopend op regelgeving en in afwachting van de totstandkoming van de PGS-37 opgesteld en bevat adviezen om de veiligheid in de omgeving van de opslagtoepassingen van de lithium-ionenergiedragers te verhogen.